Política de privacitat i Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació general del Responsable del tractament de dades

Centre Heura

G-61236261

Av. República Argentina 1 – D, 08023 Barcelona

Tel.: (+34) 933 283 294

Inscrita amb el núm. S05388 en els Serveis i establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

Protecció de dades personals

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 679/2016, de Protecció de dades personals (*RGPD), li informem que les dades personals recaptades a través de qualsevol mitjà de comunicació publicat en la web www.centreheura.org, així com dels formularis existents en aquesta seran tractats pel seu titular, Centre Heura, a través de la Delegació i Coordinació corresponent, com a responsable del tractament.

Finalitat del tractament:

Donar resposta a les sol·licituds d’informació que ens puguin realitzar els usuaris. Les peticions d’informació que puguin realitzar-se són de serveis oferts per Centre Heura, activitat de voluntariat, contribució a donatius, així com qualsevol altra informació sobre el funcionament de l’Associació.

Centre Heura no elaborarà amb les seves dades decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a excepció d’aquells recollits d’acord a la Política de Cookies en les condicions expressades en la mateixa, tractant-los únicament per a la finalitat descrita.

Legitimació:

El tractament per a aquesta finalitat es troba legitimat en el seu propi interès i consentiment com a Usuari. Art. 6 *RGPD

L’associació Centre Heura no utilitzarà les seves dades per a cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquesta Política de privadesa o en la Política de Cookies.

Cessions:

L’associació Centre Heura li informa que les seves dades no seran cedits a tercers salvo per poder complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagin estat prèviament consentides per vostè.

Període de conservació de les seves dades:

Les seves dades seran conservades durant els següents terminis:

Dades que puguem recollir a través dels diferents mitjans de contacte de la web (telèfons, correus electrònics, formularis): Les seves dades seran conservades durant el temps indispensable per atendre la seva sol·licitud d’informació.

A la finalització d’aquest període de conservació, conclosa la finalitat per la qual van ser recollits seran eliminats convenientment.

Obligatorietat:

Les dades que li sol·licitem a través de formularis, marcats amb (*) són obligatoris i necessaris per poder atendre a la seva sol·licitud, de manera que la seva absència ens impedirà gestionar-la correctament.

Així mateix, vostè és responsable únic que la informació que ens faciliti sigui veraç i les seves dades es trobin actualitzats, sent responsable de les conseqüències que de la falta de veracitat es derivin.

Atenent al fet que la resposta a les peticions d’informació es realitzarà a través dels mitjans que ens indiqui, podent-se tractar informació confidencial, li recomanem que les seves dades de contacte siguin propis i no pertanyin a altres usuaris.

Ubicació de les seves dades. Transferències internacionals de dades:

Les seves dades seran tractades únicament per Centre Heura, a través de mitjans propis situats en les instal·lacions de cadascuna de les delegacions amb aplicació de quantes mesurades de seguretat estan al nostre abast en compliment del RGPD. No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Drets dels Usuaris:

Com a titular de les seves dades té dret a obtenir confirmació sobre l’existència del tractament d’aquests, a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits o vostè, com a interessat, arrebossat el consentiment atorgat.

L’associació Centre Heura tractarà i conservarà les seves dades d’acord a la normativa vigent, sense perjudici que pugui sol·licitar en tot caso la limitació del tractament de les seves dades.

En certs supòsits, podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Tindrà dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pels quals s’ha atorgat. La revocació de consentiment no tindrà efectes retroactius.

Per exercitar els seus drets, comuniqui’s amb nosaltres a través de l’adreça de l’associació Centre Heura, a l’Av. República Argentina 1- D, 08023 Barcelona, mitjançant escrit motivat en el qual fonamenti la seva petició acompanyat de còpia del seu DNI.

El termini màxim per resoldre serà d’un mes des de la data de recepció de la sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li agraïm ens ho comuniqui degudament per escrit, a fi de mantenir les seves dades actualitzades.

Tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.

 


 

AVÍS LEGAL

Acceptació de l’Avís legal

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.centreheura.org (d’ara endavant, el “Portal”) que CENTRE HEURA (d’ara endavant ” EL TITULAR”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

Informació general del Titular

Centre Heura

G-61236261

Av. República Argentina 1 – D, 08023 Barcelona
Telf.: (+34) 933 283 294

Inscrita amb el núm. S05388 en els Serveis i establiments Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

Informació de l’objecte del Portal

El present Portal és una plataforma constituïda amb la finalitat d’oferir informació sobre els serveis que ofereix l’Associació.

El Portal no constitueix una plataforma de contractació online.

Tipus de Serveis que ofereix el Portal

· Servei d’informació general de l’Associació i serveis que ofereix.

· Servei d’informació de notícies del Titular i del Sector que puguin ser rellevants.

· Servei de sol·licitud d’informació: l’Usuari pot sol·licitar informació sobre els serveis que ofereix l’Associació a través dels diferents mitjans publicats a la web.

Tots els serveis d’informació general a través de la web són gratuïts.
Per a informació sobre el tractament de les seves dades consulti la Política de Privadesa.

Condicions d’accés i utilització

Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través de formularis o mitjans de contacte haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui.

D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada al TITULAR permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot caso l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TITULAR o a tercers per la informació que faciliti.

Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del TITULAR, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal, així com dels elements continguts en el mateix (que inclouen entre altres imatges, textos…) pertanyen al TITULAR.

Responsabilitat per danys i perjudicis

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui sofrir, directa o indirectament com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari deurà abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i o/dels Continguts.

Inexistència de Llicència

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i o/signes distintius i continguts.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les Normes d’Ús que es troben en el present Acord Legal, es regeixen per la legislació espanyola i autonòmica. Tant EL TITULAR com els usuaris del Lloc estan d’acord en què para qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents del domicili del TITULAR, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.